ஜோதிடம் & ஜாதகம்

Astrology & Horoscopes

Home    Astrology  தமிழ் ஜோதிடம் (Tamil Astrology)


வேதங்களின் ஆறு அங்கங்களில் ஓர் அங்கமாக ஜோதிடம் விளங்குகின்றது. எனவே ஜோதிடம், வேத ஜோதிடம் என்றும் கூறப்படும். பாரம்பரியம் மிக்க இந்த ஜோதிடம் இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கேற்ப ஜோதிடமும் பல்வேறு பரிணாமங்களில் பெருகிக் கொண்டே செல்கிறது என்றால் மிகை ஆகாது. பொதுவாக வேத ஜோதிடம் என்றும், மேலை நாடுகளில், மேல் நாட்டு ஜோதிடம் என்றும் இங்கு நம் நாட்டில் தமிழ் ஜோதிடம் (Tamil Astrology) என்றும் இது பல்வேறு பெயர்களையும், பரிணாமங்களையும் பெற்றுள்ளது.Was this helpful?     

    
More From Astrology

      Buy personalized astrology reports
      Numerology
      Age Claculater
      Tamil Festivals

Advertainment


More From our Website

      Join Membership
      Book Store
      Astrology
      Radio

Advertainment